ANBI en Giften

Giftenaftrek voor Rafaël Nederland en alle daarbij behorende onderdelen.

Rafaël Nederland is een instelling die van de Belastingdienst een z.g. ANBI-beschikking heeft ontvangen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer (RSIN) is: 8008.37.769.

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/  .

Instelling: Rafaël Nederland.

Vestigingsplaats: Driebergen-Rijsenburg.

Rafaël Nederland is een overkoepelend kerkgenootschap en heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen voor alle aangesloten leden. Dit houdt in dat de Belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:

Rafaël Nederland, de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

Vanaf 2018 hebben alle aangesloten leden hun eigen RSIN.

De bankgegevens van Rafaël Nederland zijn:

  • Bank: ABN AMRO Bank Amsterdam
  • IBAN: NL34 ABNA 0419 1535 35
  • BIC: ABNANL2A.

Contactgegevens: https://rafael.nl/contact/

Doelstelling:

Doel van Rafaël Nederland is de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samenstel van kerkgenootschappen, Rafaël Gemeenschappen genaamd, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafaël Nederland.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13.

Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Bijlagen:

Door op de volgende links te klikken kunt u de volgende stukken lezen:

De Kascontrole heeft op 16 juli 2020 plaatsgevonden. De leden van de Kascontrole Commissie hebben vastgesteld dat de administratie correct is gevoerd en dat de balans en de staat van baten en lasten een juist inzicht geven in het gevoerde financiële beheer over 2019 en de financiële positie per 31 december 2019. Tijdens de Werkvergadering op 26 september 2020 hebben de aanwezige leden decharge verleend aan het Bestuur.