ANBI en Giften

Rafael Nederland – CIO ANBI 2021 format

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Kerkgenootschap Rafael Nederland.

Publieksnaam: Rafael Nederland.

Kamer van Koophandel nummer: 30259172.

RSIN: 800837769.

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael Nederland en  Vestigingsplaats: Schoonhoven.

Postadres: Postbus 89, 2870 AB Schoonhoven.

Email: info@rafael.nl

B – Samenstelling bestuur

Het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland wordt overeenkomstig de statuten geleid door een bestuur met de volgende bestuursleden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

C – Doelstelling en Visie

Het landelijk kerkgenootschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samenstel van kerkgenootschappen, Rafael gemeenschappen genaamd, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafael Nederland.

D – Beleidsplan dit jaar

Zie de volgende link voor de verkorte versie van het beleidsplan: Beleid jaarplan 2021 INGEKORT

E – Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeldvergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafael Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

F – Verslag activiteiten vorig jaar

Zie de volgende link voor de verkorte versie van het jaarverslag: Jaarverslag Rafaël Nederland 2020 INGEKORT

G – Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

Toelichting:

De begroting gaat er vanuit dat de activiteiten die vorig jaar vervielen nu wel door kunnen gaan. Het batig saldo van vorig jaar zal gebruikt worden om deze activiteiten gratis aan te bieden. Daardoor komt de begroting uit op een tekort van € 30.000. Het batig saldo van vorig jaar zal gebruikt worden om dit tekort op te vangen. We weten echter nog niet in welke mate de geplande activiteiten door de heersende coronacrisis beïnvloed zullen worden.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.

Toelichting:

In 2020 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een batig saldo van € 42.252. Het saldo is zo hoog omdat vele activiteiten niet door konden gaan t.g.v. de coronacrisis. Het batig saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De Kascontrole heeft na de jaarvergadering van 29 mei 2021 plaatsgevonden, nl. op 22 juni 2021. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening en zal haar verslag presenteren aan de werkvergadering in september.