Dienen in de volle kracht van het evangelie

vertaling door Jan Radder

Het is als Foursquare onze erfenis dat we de hele wereld moeten ingaan met het Goede Nieuws: ‘En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ (Marcus 16:15). Parallel daarmee zijn we altijd mensen geweest die naar Gods kracht in ons midden zoeken.
Paulus zag het goed toen hij aan de mensen in Korinte schreef: ‘En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,’ (1 Kor. 2:4).’
Als we de hele kerk activeren om het Goede Nieuws van God te verkondigen moeten we niet vergeten dat het evangelie niet alleen een ticket naar de hemel is. Jezus redde ons niet alleen van de eeuwige scheiding van een liefhebbende Vader, maar Hij bracht hoop, genezing, vrede, voorziening en kracht voor onze levens nu, op aarde: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10).

Volledig in de boodschap
Onze stichter, Aimee Semple McPherson, liet ons deze kracht zien in het evangelie dat in Foursquare wordt verkondigd dat, wanneer Jezus wordt gepreekt als Redder, mensen worden gered. Maar als Hij niet wordt verkondigd als Genezer, Doper met de heilige Geest en spoedig komende Koning kunnen mensen niet geloven en reageren. Dat betekent dat we volledig moeten zijn in onze boodschap en we niet risicomijdend kunnen zijn in onze gebeden. We moeten niet afwachten tot we het wonder zien voor we ‘aan boord gaan’ met Gods wonderwerkende kracht.
Ik heb vaak gezegd dat het lied dat Mirjam zong in Exodus 15 het juiste lied was aan de verkeerde kant van de Rode Zee. Zouden wij als mensen Hem beginnen te danken en te prijzen dat Hij in ons midden beweegt voordat wij het zien? Zouden we Jezus, het Hoofd van de kerk, kunnen vragen ons nog eens de kans te geven, een andere gelegenheid om te wandelen en te bedienen in Zijn kracht? Dat we verwachten dat onze levens, gezinnen en kerken door het bovennatuurlijke worden geleid?

Geloven in de manier van God
God bouwt aan gelovigen die geloven in de manier waarop Hij dat doet. We zijn nooit op een plek waar God wil dat we blijven op de manier hoe we zijn. De vistochten van Petrus met Jezus bevestigen de juistheid van dit feit. De eerste keer dat aan Petrus werd gevraagd om zijn netten uit te werpen en te vissen, zei hij na het ophalen van het net: ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.’ (Lucas 5:8).
De tweede keer, nadat hij de hele nacht had gevist en niets gevangen, dook Petrus in het water en ging hij onmiddellijk naar Jezus: ‘De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.’ (Johannes 21:7). Hij ging van zeggen dat hij niet waardig was naar een man die precies wist waar hij heen moest toen de uitdaging kwam.
Onmogelijkheid is de naam van het spel met God. Denk maar aan de bemoediging van de engel aan Maria toen haar werd gevraagd om de Messias te dragen: ‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.’ In Maria vond God een instrument dat gewillig was om de reis van het voortbrengen van Jezus in deze wereld vol te houden; waarom jij niet?

Niet risicomijdend zijn
We moeten dapper zijn in onze boodschap en we kunnen niet risicomijdend zijn in onze gebeden.
Bedenk dat de duivel je altijd begeleiding wil geven op jouw reis van ontoereikendheden en jouw geloofsargumenten. Dingen zoals wat er niet gebeurd is toen je met een oprecht hart vroeg. Maar als je Jezus door jou in kracht heen wilt gaan zien bewegen moet je weer opnieuw gaan luisteren en geloven wanneer God tot jouw hart spreekt, en dat inbegrepen in dat ‘woord’ de kracht is om er uit te halen wat God van jou vraagt. En dan zullen anderen oprecht willen luisteren en jou volgen.
Het bevel van onze hemelse Commandant is discipelen maken die discipelen maken (Mat. 28:19). Dus steek je nek maar weer uit. Wanneer angst lijkt te overheersen, leer dan de les van Mirjam: ‘Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet.’ (Exodus 15:11).
De reis van een (Foursquare)leider zou er een moeten zijn van jagen naar manifestaties van wonderen, wat een natuurlijke verwachting is van groeiend geloof, geen uitzondering. Houd je daaraan! Blijf vragen, blijf zoeken en blijf kloppen (Mat. 7:7) om een instrument te zijn om de kracht van Jezus te brengen aan deze wereld.
Omdat geloof het  slechtste in ons zal redden  en ongeloof het beste van ons zal vernietigen, bid dan voor ‘onmogelijke situaties’ om je te oefenen in de aanwezigheid en de kracht van God door jouw woorden en God-bewijzend geloof. Je hebt het nodig en dat heeft ook een zieke en stervende wereld nodig.

Burt Smith, emeritus-voorganger van Living Water (Olympia Foursquare Church) in Olympia, Washington, lid van het bestuur van Foursquare en het ‘Endowment Commitee’.