Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Giften / ANBI beschikking


Giftenaftrek voor Rafaël Nederland en alle daarbij behorende onderdelen.

ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling).

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen met het volgende Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN): 8008.37.769.
Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafaël Nederland. Vestigingsplaats: Driebergen-Rijsenburg.De groepsbeschikking houdt in dat de Belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:
Rafaël Nederland,
de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en
lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedsssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

Giften aan Rafaël Nederland kunnen worden overgemaakt op:
ABN AMRO Bank Amsterdam
IBAN: NL34 ABNA 0419 1535 35
BIC: ABNANL2A

 

Contactgegevens:

https://rafael.nl/contact/

Bestuurssamenstelling:

https://rafael.nl/wie-zijn-wij/

Doelstelling:

Doel van Rafaël Nederland is de verkondiging van het evangelie, het uit­dragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samen­stel van kerkgenootschappen, Rafaël Ge­meen­schap­pen ge­naamd, in overeenstemming met de ge­loofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Ra­fa­ël Nederland.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13.

Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Door op de volgende links te klikken kunt u de genoemde jaarstukken lezen: