Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Identiteit


Het motto van Rafaël Nederland is:

"Wij willen een vruchtbare familie van gezonde gemeenten zijn"

 In ons motto komen 4 kernbegrippen voor die iets over onze identiteit zeggen:

  1. vruchtbaarheid
  2. familie zijn
  3. gezondheid
  4. gemeenten

De eerste 3 begrippen zijn belangrijke waarden die we in onze beweging herkennen. We geloven dat we in de eerste plaats als denominatie rondom deze waarden geroepen zijn en dat dit meer zegt over wie we zijn dan onze stijl, vorm, leerstellingen, etc. Het vierde begrip zegt iets over onze focus: op gemeenten. Hieronder een korte toelichting op deze kernbegrippen.

Vruchtbaarheid

Een vruchtbare omgeving geeft de optimale condities om het aanwezige potentieel tot ontwikkeling te brengen. We geloven dat dit één van de kenmerken is die God aan onze beweging geeft. In plaats van precies te beschrijven hoe de vruchten eruit zien, zien we het ontwikkelen en bewaken van een klimaat van vruchtbaarheid als een belangrijke opdracht voor Rafaël. Zie "vruchtbare condities" waarin de condities die we daarom willen scheppen en bewaren verder worden uitgewerkt.

Familie zijn

Naast vruchtbaarheid is familie zijn een kernwoord voor onze beweging. Het geeft uitdrukking aan de verbondenheid met elkaar. Familie zijn gaat verder dan vriendschap of zomaar een netwerk; het is een dieper geroepen weten om met elkaar verbonden te zijn. We horen bij elkaar en hebben bepaalde kenmerken (waarden) gemeenschappelijk die ons herkenbaar maken (ondanks onze individuele verschillen). Het lid zijn van onze familie is niet exclusief. We kunnen in diverse andere verbanden functioneren (geografische verbanden, bedieningsverbanden, netwerken, etc.), die ook support, geestelijke input, bediening en vriendschap kunnen bieden. Maar de verbondenheid binnen de familie blijft een constante en primaire opdracht en een constant en primair voorrecht. Het is meer een organisme dan een organisatie waarin ‘zijn’ belangrijker is dan ‘positie’; iedereen levert zijn eigen belangrijke bijdrage tot welzijn van het geheel.

Gezondheid

Gezondheid is een conditie die garandeert dat een organisme zich langdurig goed kan ontwikkelen en tot zijn doel komt. Kernbegrippen zijn: balans in alles, goede voeding, goede ondersteuning, verantwoording afleggen aan God en aan elkaar, voortdurende reproductie, duurzaam investeren, goede communicatie, goede relaties, etc. We komen allemaal uit een situatie van gebrokenheid en een verwrongen kijk op gezondheid. Echte gezondheid is gedefinieerd en gebaseerd op het Woord van God en komt voort uit de transformatie van de Heilige Geest naar het beeld van Jezus Christus. Als Rafaël zijn we geroepen om een sterke stimulans, hulp en instrument voor elkaar te zijn om te groeien in door God gegeven gezondheid (onze naam Rafaël verwijst niet voor niets naar God die gezond maakt). We hebben elkaar nodig! 

Gemeenten

Ef. 3:10-11 “Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer”

Gemeenten zijn in al hun verscheidenheid het instrument van God om deze wereld te bereiken; dat is de reden dat onze focus gemeenten zijn. We zijn als Rafaël geroepen om familie van gemeenten te zijn. We zijn geen familie van individuen of gericht op persoonlijke bedieningen, hoe geweldig deze ook mogen zijn. Onze ‘leden’ zijn gemeenten en ons doel is ze te stichten, te dienen en te ondersteunen. De voorganger is de eindverantwoordelijke voor de gemeente die zij dienen en is daarom de eerst aangewezene voor de interactie met en de vertegenwoordiging van hun gemeente binnen de familie. Dit neemt niet weg dat er binnen Rafaël ook allerlei bedieningen zijn, maar deze hebben hun bestaansrecht omdat zij ten dienste staan van gemeenten en/of de bediening van de gemeenten op een landelijk niveau aanvullen.